Aktualno軼i i wydarzenia Szkolenia
Elektrownie S這neczne dla domu

 

RODO w Centroenergia Sp. z o.o.


W zwi您ku z przepisami Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jakoRODO”), zobligowani jeste鄉y przekaza nast瘼uj帷e informacje dotycz帷e ochrony danych osobowych:

I. INFORMACJE DOTYCZ。E PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CENTROENERGIA Sp. z o.o.

 1. Administrator danych osobowych- Administratorem danych osobowych (dalej:Administrator”) jest CentroEnergia Sp. z o.o. NIP: 734 35 15 457, REGON: 122570450 , adres: 33-300 Nowy S帷z, ul. Graniczna 98

 2. Dane kontaktowe - We wszystkich sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw zwi您anych z przetwarzaniem danych mo瞠sz kontaktowa si z naszym biurem pod adresem email:biuro@centroenergia.pl lub pisemnie na adres: CentroEnergia Sp. z o.o. NIP: 734 35 15 457, REGON: 122570450 , adres: 33-300 Nowy S帷z, ul. Graniczna 98 z dopiskiem „Dane osobowe”.

 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania - Przetwarzamy dane w ró積ych sytuacjach biznesowych opisanych w naszej polityce. Poni瞠j znajdziesz informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.

 4. Cel przetwarzania

  Podstawa przetwarzania:

  Podj璚ie niezb璠nych dzia豉 przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy oraz 鈍iadczenia us逝g zgodnie z umow.

  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszcze i obrona jego praw.

  Dla celów marketingowych Administratora, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych.

  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, lub art. 6 ust. 1 lit. a - udzielona zgoda.

  Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów Administratora.

  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie s przetwarzane w tym celu.

  Spe軟ienie ci捫帷ych na Administratorze obowi您ków prawnych wynikaj帷ych z w豉軼iwych przepisów prawa.

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezb璠ne do wype軟ienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega.

  Ewentualnie w celu dochodzenia roszcze zwi您anych z zawart z Pani/Panem umow / 鈍iadczonymi us逝gami.

  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszcze i obrona jego praw.

  Konkretny cel i podstawa przetwarzania s podawane w odr瑿nej informacji kierowanej do osób, których dane dotycz.

 5. Okres przez który dane b璠 przechowywane - Twoje dane osobowe b璠 przechowywane do momentu przedawnienia roszcze z tytu逝 umowy/ 鈍iadczenia us逝g lub do momentu wyga郾i璚ia obowi您ku przechowywania danych wynikaj帷ego z przepisów prawa, w szczególno軼i obowi您ku przechowywania dokumentów ksi璕owych dotycz帷ych umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowo軼i oraz ze wzgl璠ów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od ko鎍a roku kalendarzowego, w którym powsta obowi您ek podatkowy. Po up造wie wy瞠j wymienionych okresów Twoje dane s usuwane lub poddawane anonimizacji.
  Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie b璠 przetwarzane dla okre郵onego celów je瞠li zg這sisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
  Je郵i przetwarzamy dane w oparciu o Twoj zgod, dane osobowe b璠 przetwarzane do momentu jej wycofania.

 6. Odbiorcy danych - Twoje dane osobowe mog by udost瘼nione trzecim w celach, o których mowa powy瞠j /w celach marketingowych, je瞠li wyrazisz zgod na okre郵one cele marketingowe, dla których niezb璠ne jest udost瘼nienie danych.

  Ponadto dane mog by przekazywane podmiotom przetwarzaj帷ym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. podmiotom z grupy kapita這wej, dostawcom us逝g remontowo-budowlanych i us逝g IT, podmiotom przetwarzaj帷ym dane w celu windykacji nale積o軼i, notariuszom, bankom, zarz康com budynków oraz wspólnotom mieszkaniowym, agencjom marketingowym - przy czym takie podmioty przetwarzaj dane na podstawie umowy z Administratorem i wy陰cznie zgodnie z naszymi poleceniami.

 7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy - Zebrane dane osobowe nie b璠 przekazywane do odbiorców znajduj帷ych si w pa雟twach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

 8. Prawa osoby, której dane dotycz- Przys逝guje Ci prawo dost瘼u do Twoich danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania. Je郵i podstaw przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, mo瞠sz wnie嗆 sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególno軼i przys逝guje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpo鈔edniego, w tym profilowania i w celach analitycznych. W zakresie, w jakim podstaw przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofni璚ia zgody. Cofni璚ie zgody nie ma wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  W zakresie, w jakim Twoje dane s przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ 鈍iadczenia us逝g lub przetwarzane na podstawie zgody - przys逝guje Ci tak瞠 prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie u篡wanym formacie, nadaj帷ym si do odczytu maszynowego. Mo瞠sz przes豉 te dane innemu administratorowi danych.
  Przys逝guje Ci równie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych. Podanie danych osobowych w zwi您ku z zawieran umow / 鈍iadczonymi na jej podstawie us逝gami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy - bez podania danych osobowych nie jest mo磧iwe zawarcie umowy / 鈍iadczenie us逝g.
  Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.